Engelli ve Eski Hükümlülere yönelik Proje Desteği” 2016 yılı 2. Dönem Proje Teklif Çağrısı

12 May

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işsiz Engellilerin ve Eski Hükümlüleri kendi işlerini kurmaları, Engellilerin iş bulmalarını sağlayacak destek teknolojilerinin temin edilmesi, Engellilerin işe yerleştirilmeleri, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ile Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı şekilde mesleki eğitim ve rehabilitasyonlarının sağlanması amacıyla “Engelli ve Eski Hükümlülere yönelik Proje Desteği” 2016 yılı 2. Dönem proje teklif çağrısı ilan etmiştir. Program 3 ana başlık altındaki projeleri destekleyecektir. Buna göre birinci ve ikinci başlık altında Engellilerin ve Eski Hükümlülerin kendi işlerini kurmaları desteklenirken üçüncü başlıkta ise Tüzel Kişilerin engellilerin istihdamını destekleyici faaliyetleri desteklenecektir.

 

Destek Kapsamı Başlıkları

Engellilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler

Eski Hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler

Engellerin istihdamını destekleyici projeler

Engellilerin iş bulmalarını sağlayacak Destek Teknolojilerine ilişkin projeler

Engellilerin işe yerleştirilmeleri, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanmasına yönelik projeler

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projeleri

Son başvuru tarihi: 10 Haziran 2016, Cuma (saat: mesai sonu)

Duyuru ve Başvuru Dokümanları için: http://goo.gl/1fY649

Kimler başvurabilir?

İlgili kapsam

Şartlar

Engellilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az %40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek

İŞKUR’a kayıtlı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak

Kendi üzerine aktif veya pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak)

İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek

Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak

Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak

Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler

Önemli: Eski hükümlülere yönelik hibe desteği için başvuru yapacak olan Eski Hükümlülerin Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik, koruma kurulları gibi) aracılığı ile hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletilmesi gereklidir. Eski Hükümlülerin doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz.

Eski Hükümlü tanımı: Bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet Memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanlar, ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanlar ve denetimli serbestlik kapsamında olanlar

İŞKUR’a kayıtlı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak

Kendi üzerine aktif veya pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak)

İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek

Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak

Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak

Engellerin istihdamını destekleyici projeler

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Belediyeler

STKlar

Özel Sektör Kuruluşları

Üniversiteler

Diğer Tüzel Kişiler

Destek tutarı ve kapsamı

İlgili kapsam

Kim başvuru yapabilir?

Detaylar

Komisyon tarafından projeler için tahsis edilen ödenek tutarına, aksi belirtilmedikçe Katma Değer Vergisi dahildir.

Engellilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler

Engelli Gerçek Kişiler

Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar vb. masraflar için azami 2000 TL (Azami destekleme oranı %100)

İşletme Giderleri Desteği: Kurulan işletmenin 12 aylık süre zarfında fatura karşılığı olmak üzere elektrik, su, iletişim, ısınma ve tanıtım maliyetleri (işletme giderleri) için azami 4000 TL (Azami destekleme oranı %60)

Kuruluş Desteği: İşletme kuruluşundan itibaren 12 aylık süre zarfında fatura karşılığı temin edilen ve işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzemesi ve ofis malzemesi gibi maliyetleri* için (vergiler dahil) azami 30.000 TL (Azami destekleme oranı %100)

* Engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderlerinin toplam kuruluş desteğinin %10’unu aşan kısmı desteklenmeyecektir.

Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler

Eski Hükümlü Gerçek Kişiler

Kuruluş Desteği: Kurulacak işyeri için gerekli giderlere istinaden brüt asgari ücretin (vergiler dahil) en fazla 10 katı düzeyinde (Azami destekleme oranı: %100)

Engellilerin iş bulmalarını sağlayacak Destek Teknolojilerine ilişkin projeler

Tüzel Kişiler

İşverenin engelliyi işe alması halinde bilgisayar kullanmasını kolaylaştıracak yazılım ve donanım desteği

Engellinin işini yapmasını sağlayacak kabartma harfler (braille alfabesi) kullanılmış teknolojiler

Engellinin işini yapmasını sağlayacak veya kolaylaştıracak araç ve gereçler, diğer alet ve teçhizatlar ile bunları kullanmaya yarayan aparatlar

Fatura karşılığı verilecek destek miktarı Komisyon kararı ile %100 veya daha azı bir oranda olabilir.

Engellilerin işe yerleştirilmeleri, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanmasına yönelik projeler

Tüzel Kişiler

Personel

Engelli Koçu, İnsan Kaynakları Uzmanı vb.: Brüt 2500 TL/ay (Bu kapsamda sadece 1 kişi görevlendirilebilir.)

Yardımcı Personel: Brüt 2250 TL/ay

Ulaşım Gideri (yakıt ve şoför gideri dahil): 2000 TL/ay

İdari Giderler: Engelli başına 35 TL

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projeleri

Tüzel Kişiler

Personel

İşitme Engelliler için İşaret Dili Tercümanı: Brüt 2500 TL/ay

Psikolog: Brüt 2250 TL/ay

Yardımcı Personel: Brüt 2250 TL/ay

Eğiticiler: 35-50 TL/ders saati

Ulaşım ücreti talep edilmesi durumunda kursiyer başı günlük 10 TL ödeme üzerinden hesaplama yapılacaktır

Kursun yapılması için gerekli malzemeler (Temrin Gideri): Kursiyer Zararu Gideri Toplamının %10’u kadar (Ödeme fatura karşılığı yapılacaktır.)

Kursiyerler için zaruri gider ücreti (20 TL/gün) + iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri

Dikkat edilmesi gereken hususlar

İlgili kapsam

İlgili hususlar

Ortak hususlar

Proje başvurusu hazırlamaya başlamadan önce Başvuru Rehberi, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona dair Yönetmelik ile bu yönetmeliğin Usul ve Esasları hakkında Genelgenin okunması tavsiye edilmektedir.

Aynı ya da kuruluşu temsile yetkili kişileri aynı olan gerçek ve tüzel kişilerce, aynı başvuru döneminde birden fazla proje başvurusunda bulunulmaması esastır. Birden fazla proje başvurusunun olması halinde, başvuru sahibi ikinci projeyi yürütecek kurumsal, idari ve mali kaynaklara sahip olduğunu, projelere başvuru sahibinin doğrudan katkısını içeren bilgi ve belgeleri başvurusuna eklemek zorundadır.

İstihdam taahhüdü bulunanlar ile kendi işini kurmaya yönelik projeler ve projenin uygulanacağı ildeki mevcut kaynakların kullanımına imkân sağlayacak proje sahibi dışında diğer ilgili kişi ve kuruluşların işbirliğini kapsayan yahut proje sahibi ve işbirliği yapılacak kuruluşların somut katkılarını içeren projeler Komisyonda öncelikle değerlendirilir.

Komisyon tarafından projeler için tahsis edilen ödenek tutarına, aksi belirtilmedikçe Katma Değer Vergisi dahildir.

Projelerde kaynak tahsis edilen demirbaşlar, projenin tamamlandığı tarihi izleyen 3 yıl boyunca Kurum tasarrufundadır. Demirbaşlar bu süre ile sınırlı olmak üzere, komisyon kararları ile o ilde yürütülen başka projeler kapsamında da kullandırılabilirler. Bu konuda yükleniciler her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür. Aksi durumda Kurum demirbaşları geri alma hakkına sahiptir. Komisyondan uygun görüş alınmak şartı ile demirbaşlar yüklenici tarafından yürütülen başka projelerde de kullanılabilir. Demirbaşlar, bu süre içinde satılamaz, kiralanamaz ve devredilemez. 3 yıllık süre sonunda demirbaşlar, tüm hakları ile yükleniciye bırakılır.

Projeler kabul edilen bütçe ile sınırlı olarak yürütülür. Komisyonun uygun görüşü olmadan, yükleniciler tarafından hiçbir şekilde ödenek kalemleri arasında aktarma yapılamaz ve ödenek kalemleri artırılamaz. Ancak projeye ilişkin yüklenicinin kendi katkısı için bu kural geçerli değildir.

İkinci el ürünün proje süresi olan 3 yıl boyunca ekonomik ömrünü sürdürebilecek olması ve fatura veya fatura yerine geçen bir belge karşılığı satışın yapılması ve diğer şartlara haiz olması durumunda satın alınması mümkündür.

Komisyon tarafından kabul edilen projelerde belirtilen araç-gereçlerin, sarf malzemelerin ve demirbaşların Yükleniciler tarafından satın alındığının Yüklenici adına kesilmiş fatura ile belgelenmesi ve İl Müdürlüğü tarafından alınanların yerinde görülmesini müteakip; İl Müdürlüğünce bu alımlara ilişkin nakit tutarları, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş belge ve eki onaylı fatura örneğine dayanılarak en geç 1 iş günü içinde defaten ödenir. Düzenlenecek olan faaliyetlerde sözleşme veya protokol imzalanmadan önce alım yapılamaz.

Projeler kapsamında üretilen tanıtım ve hediyelik eşya niteliği taşıyan ürünler, yürürlükteki mevzuata uygun olmak kaydıyla ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluş temsilcilerine hediye olarak verilmek veya sergilenmek üzere İŞKUR tarafından istenilmesi halinde yükleniciler tarafından bedelsiz olarak teslim edilir.

Engellilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler

 

Kendi işini kurma projelerinde bir kişi sadece bir proje sunabilir. Aksi durumda bütün projeler red edilecektir.

Engellilere verilecek Sağlık Kurulu Raporlarında yer alan engellinin çalışamayacağı alanlarda ya da işlerde kurulmak istenen işlere ilişkin projeler kabul edilemez.

Engellilerin kuracakları kendi işlerine Komisyon tarafından hibe desteği verilmesindeki temel amaç, işgücü piyasasında istihdamda zorluk yaşayan kişilerin kendi işlerini kurarak, üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini sağlamaktır.

Halen Engelli kişiler tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir. Tarım ve hayvancılık alanında yapılacak projelerde proje sahibinin üzerinde aktif bir işletmenin bulunması durumunda proje kabul edilemeyecektir. Mevcut bir işletmenin devir alınması ya da geliştirilmesini amaçlayan projeler desteklenmeyecektir.

Gerçek Kişileri ikamet ettikleri il içinde uygulanmak üzere proje başvurusunda bulunabilirler.

Engellilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler kapsamında engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup engelli birey adına vasi olanların kendi işini kurmasını amaçlayan projeler desteklenmeyecektir.

Kurulacak işletmelerin işyeri sigortası yaptırması esastır. Yaptırılacak sigortanın kapsam ve lehdar ve diğer hususlarının temel olarak kurulacak işyerinin yaşanacak sorun sonrasında devam etmesini sağlayıcı şekilde olmasına özen gösterilmelidir.

Engellilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler kapsamında kurulan işletmenin sözleşmenin tarihinden itibaren en az 3 yıl faaliyetine devam etmesi gerekmekte olup aksi takdirde verilen Kuruluş Desteğinin yasal faizi ile geri alınması söz konusudur.

6 aylık kontrollerde Kurum tarafından alınan malzemelerin eksik olması durumunda tamamlanması istenir. Tamamlanamaması durumunda proje iptal edilerek kuruluş desteği yasal faizi ile birlikte geri alınır.

Başka kurum veya kişilerden destek alınan projelerde, aynı maliyet kalemlerine Engellilerin kendi işini kurma hibe desteği kapsamında destek sağlanmayacaktır.

Hibe desteği sağlanması kararı verilen projelerin ödemeleri, sözleşme imza tarihinden sonra fatura veya fatura yerine geçen belgeler karşılığı yapılacağından; fatura veya belge olmaksızın önceden ödeme yapılmayacaktır. Sözleşme imza tarihinden önceki tarihlerde düzenlenen faturaların karşılığı ödenmez. Hazırlanacak olan projelerde, işin faaliyet alanı ile doğrudan ilgili olmayan maliyet kalemleri desteklenmeyecektir.

Eski Hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler

Kendi işini kurma projelerinde bir kişi sadece bir proje sunabilir. Aksi durumda bütün projeler red edilecektir.

Halen Eski Hükümlüler tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir. Tarım ve hayvancılık alanında yapılacak projelerde proje sahibinin üzerinde aktif bir işletmenin bulunması durumunda proje kabul edilemeyecektir. Mevcut bir işletmenin devir alınması ya da geliştirilmesini amaçlayan projeler desteklenmeyecektir.

Eski Hükümlerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler kapsamında engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup Eski Hükümlü birey adına vasi olanların kendi işini kurmasını amaçlayan projeler desteklenmeyecektir.

Kurulacak işletmelerin işyeri sigortası yaptırması esastır. Yaptırılacak sigortanın kapsam ve lehdar ve diğer hususlarının temel olarak kurulacak işyerinin yaşanacak sorun sonrasında devam etmesini sağlayıcı şekilde olmasına özen gösterilmelidir.

Eski Hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler kapsamında kurulan işletmenin sözleşmenin tarihinden itibaren en az 3 yıl faaliyetine devam etmesi gerekmekte olup aksi takdirde verilen Kuruluş Desteğinin yasal faizi ile geri alınması söz konusudur.

6 aylık kontrollerde Kurum tarafından alınan malzemelerin eksik olması durumunda tamamlanması istenir. Tamamlanamaması durumunda proje iptal edilerek kuruluş desteği yasal faizi ile birlikte geri alınır.

Başka kurum veya kişilerden destek alınan projelerde, aynı maliyet kalemlerine Eski Hükümlülerin kendi işini kurma hibe desteği kapsamında destek sağlanmayacaktır.

Hibe desteği sağlanması kararı verilen projelerin ödemeleri, sözleşme imza tarihinden sonra fatura veya fatura yerine geçen belgeler karşılığı yapılacağından; fatura veya belge olmaksızın önceden ödeme yapılmayacaktır. Sözleşme imza tarihinden önceki tarihlerde düzenlenen faturaların karşılığı ödenmez. Hazırlanacak olan projelerde, işin faaliyet alanı ile doğrudan ilgili olmayan maliyet kalemleri desteklenmeyecektir.

Engellilerin istihdamını destekleyici projeler

* Engellilerin iş bulmalarını sağlayacak Destek Teknolojilerine ilişkin projeler

* Engellilerin işe yerleştirilmeleri, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanmasına yönelik projeler

* Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projeleri

 

Başvuru sahiplerinin İŞKUR’a kayıtlı olan Tüzel Kişi olmaları gerekmektedir.

Tüzel Kişiler, merkezleri veya şubelerinin bulunduğu illerde uygulanmak üzere proje başvurusunda bulunabilirler.

Engellilere yönelik faaliyette bulunan Dernek veya Vakıfların varsa bağlı oldukları üst kuruluşlardan alacakları proje ile ilgili değerlendirme yazısını projeye eklemeleri gerekmektedir. STK’lardan herhangi bir üst kuruluşa (konfederasyona) tabi olmayanların ise “üst kuruluşu olmadığına veya bağlı olmadığına dair” taahhütnameyi (EK-2) doldurarak proje başvuru dosyasına eklemeleri gerekecektir.

Kursiyerlere ilişkin sigorta primleri ilgili mevzuatı doğrultusunda Kurum tarafından ödenir.

Engellilerin iş bulmalarını sağlayacak Destek Teknolojilerine ilişkin projelerde engellinin iş bulmasını ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojisinin amacı, işlevi, miktarı, bedeli, istihdam taahhüt edilen engelli sayısı istihdam süresi ile projenin uygulanmasına ilişkin alınacak ekipman, donanım ve bunlarda yapılacak tadilatlara ilişkin açıklayıcı bilgilere, belgelere ve sürece yer verilmelidir.

Engellilerin işe yerleştirilmeleri, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanmasına yönelik projelerde esas olarak engellinin işe uyumu ve istihdamı amaçlarının nasıl gerçekleştirileceğine dair ayrıntılı bir iş planı ve görev tanımları ile proje sürecine yer verilmelidir.

Engellilerin işe yerleştirilmeleri, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanmasına yönelik projelerde hedef kitlesi olan engelli gruplarının ve engelli sayısının belirtilmesi gereklidir. Projede hedef kitleyi oluşturan kursiyer olma şartlarına haiz engellilerin isim, TC kimlik no ve iletişim bilgilerinin yer aldığı listenin projeye eklenmesi gereklidir. Aylık hizmet sunulacak engelli sayısının her bir görevli personel başına 10 kişi olarak hesaplanması gereklidir.

Engellilerin işe yerleştirilmeleri, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanmasına yönelik projelerde danışmanlık hizmeti verilecek Engellilerin İŞKUR’a kayıt ettirilmesi gerekmektedir.

Engellilerin işe yerleştirilmeleri, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanmasına yönelik projelerde görevli olacak olan kişinin (psikolog, sosyal danışman, sosyolog, engelli danışmanı, rehberlik uzmanı gibi) isimleri ile bu alandaki tecrübelerini de ortaya koyan bilgi ve belgelere proje ekleri arasında yer verilmelidir.

Engellilerin işe yerleştirilmeleri, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanmasına yönelik projeler kapsamında engellilere; en az 10 gün süre ile, işe ve işyerine uyumu için motivasyon, iş oryantasyonu, kişisel gelişim, mülakat-iş görüşmesi, temel yaşam becerileri gibi konuları içeren danışmanlık hizmeti verilmesi zorunludur.

Engellilerin işe yerleştirilmeleri, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanmasına yönelik projeler kapsamında Engelli bireylerin özelliğine, becerilerine ve tercihine göre iş seçmesi, iş ortamına ve sosyal hayata uyumu gibi konularda katkıda bulunmak için hazırlanacak projelerde mutlaka proje süresi (en az 6 en fazla 12 ay), istihdam taahhüt oranı (en az %25) ve asgari istihdam süresi (en az 4 ay) ile kursiyerlerin istihdam edilecekleri yerlerin de bilgileri (işverenlerce verilmiş istihdam edilecek kişi sayısını gösterir istihdam taahhüdü yazıları) yer almalıdır. İstihdamda iken ayrılan engellinin yerine kalan süre, danışmanlık hizmeti almış bir başka engelli tarafından tamamlanması zorunludur Danışmanlık hizmeti almış başka engelli bulunamaması halinde Kuruma kayıtlı bir engelli kalan süre kadar istihdam edilir.

Engellilerin işe yerleştirilmeleri, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanmasına yönelik projelerde istihdam edilecek Engellilerin son 1 yıl öncesine kadar istihdam edildikleri işyerinin çalışanı olmamaları gerekmektedir.

Engellilerin işe yerleştirilmeleri, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanmasına yönelik projelerde istihdam taahhüdü varsa Kursiyer Gideri ve Demirbaş Giderleri dışında kalan tutarın %20’si bloke edilir. Yüklenicinin yükümlülüğünü yerine getirmesinden sonra ödeme yapılır.

Engellilerin işe yerleştirilmeleri, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanmasına yönelik projeler kapsamında proje sahibi tarafından engellilere yönelik daha önce uygulanan başka projelerin olması halinde bunların sonuçlarının da raporlanması gerekmektedir.

Engellilerin işe yerleştirilmeleri, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanmasına yönelik projeler kapsamında Komisyon tarafından proje sahibine yapacağı giderleri karşılaması için engelli başına uygun görülecek miktarda idari gider (araçlar için yakıt, iletişim giderleri gibi) ödemesi ile projede görev yapacak görevlilerden uygun bulunanlar için de ayrıca brüt ödeme yapılacaktır. Projede idari gider olarak talep edilen giderlerin belirtilmesi gereklidir.

Engellilerin işe yerleştirilmeleri, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanmasına yönelik projeler kapsamında yapılacak ödemelerde, proje sahibine başka mevzuatlar kapsamında Devletçe yapılan/yapılacak her türlü teşvik uygulaması da dikkate alınacaktır.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projelerinin öncelikle o ilin işgücü piyasası araştırmaları ve yıllık işgücü eğitim planı ile uyumlu olması gerekir.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan her bir Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projelerinde esas olarak sadece bir mesleğin yer alması ve bu meslekte başvuru sahibinin devam eden bir mesleki eğitim kursunun olmaması gerekir. Ancak Komisyon toplantısı tarihi itibari ile sona erecek kursu olan yüklenicilerin başvuru yapması da mümkündür.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan her bir Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projesinde başvuru yapan kurum ve kuruluşun birden fazla projesi olması veya devam eden projesi varken yeni bir proje başvurusunda bulunması durumunda; proje sahibi başvuru evrakları arasına aynı anda birden fazla projeyi yürütebilecek fiziksel altyapıya (kursların düzenlenmesi için eğitim mekânının asgari standartlara sahip olması, kursiyerlerin eğitim ve dinlenme imkânlarının olması, eğitim için gerekli teknik altyapı, araç ve gereçlerin mevcut olması gibi) ve idari kapasiteye (yönetim, eğitici ve insan kaynakları kapasitesi) haiz olduğuna dair bilgi ve belge sunmak durumundadır. Bu belge MEB ve İŞKUR İl Müdürlüklerinden alınmalıdır.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projelerinde istihdam edilmesinde çeşitli zorluklar bulunan engel grupları (zihinsel engelliler gibi) için hazırlanacak projelerin mesleki eğitimle birlikte rehabilitasyon amacının da ayrıca ortaya konulması beklenmektedir.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projelerinde Mesleki Eğitim Kurslarına katılacak kursiyerlerde aranan şartlar aşağıdaki gibidir:

* İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması

* Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az %40’ından yoksun olduğunun “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenebilmesi

* En az 15 yaşını tamamlamış olması

* Emekli olmaması

* Kurs ve programlara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olması

* Örgün öğretimde (özel eğitim ve rehabilitasyon dahil) öğrenci olmaması

* İki kurs arasında en az 6 ay beklemiş olması

* Daha önce aynı meslekte İŞKUR aracılığı ile eğitim almamış olması

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projelerinde Kurslara katılacak kursiyerlerin engel gruplarının belirtilmesi esastır. Proje sahibi kurum ve kuruluşun yöneticileri kendi projelerinde kursiyer olamazlar.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projelerinde Hazırlanacak projelerde mesleki eğitim kursuna katılacak engellilerin bilgilerine (kursiyerlerin isim, TC kimlik no ve iletişim bilgileri) yer verilmesi gereklidir.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projelerinde Kurslara katılacak kursiyerlerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam eden öğrenciler olmaması gereklidir. Bu durumun tespit edilmesi halinde yaptırım uygulanacaktır.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projelerinde Kurslarda görev yapacak eğitici, psikolog, işaret dili tercümanı, yardımcı personel gibi kişilerin isimleri ile bu alandaki tecrübelerini de ortaya koyan bilgi ve belgelere proje ekleri arasında yer verilmelidir.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projelerinde proje sahibi tarafından engellilere yönelik daha önce uygulanan başka projelerin olması halinde bunların sonuçlarının ve istihdam edilen kursiyer varsa bunların istihdamlarına ilişkin belgelerin de projeye eklenmesi gerekmektedir.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projelerinde Komisyon toplanma zamanları olan Mart ve Eylül ayları dikkate alınarak devam eden projesi olan veya sona ermesine rağmen ara ve nihai raporlarını zamanında sunmayan veya istihdam taahhüdü olan projelerde bu sürecin sona ermediği projeler doğrudan red edilecektir.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim Projelerinde (zihinsel engelliler için hazırlanan projeler hariç) eğer istihdam taahhüdü yoksa Komisyon kararı ile belirlenecek oran ve sürede bütün projelere, kursiyerlerin kurs sonunda istihdam edilmeleri istenecektir. Bu kapsamdaki çalışmalarda yükleniciler Çalışma ve İş Kurumu ile işbirliği içinde çalışabileceklerdir. Kursiyerlerin özel ve kamu sektöründe istihdam edilmesi ve kendi işini kurmaları da istihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesi olarak kabul edilecektir. Projelerin hazırlanmasında bu hususun dikkate alınması önemlidir.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projelerinde istihdam taahhüdü varsa Kursiyer Gideri ve Demirbaş Gideri dışında kalan tutarın %20’si bloke edilir ve Yüklenicinin yükümlülüğünü yerine getirmesinden sonar ödeme yapılır.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projelerinde Mesleki Eğitim Kursu esaslı projelerde engel grubuna göre günlük eğitim saatleri standart olarak uygulanacak olup görme veya işitme engelliler için 6, zihinsel engelliler için 5 ve karma engel grubu ile diğer engelliler için 8 saat üzerinden hesaplama yapılacaktır. Haftada en fazla 6 gün eğitim yapılabilecektir.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projelerinde Mesleki Eğitim Kursunu bünyesinde barındıran projelerde kursiyerlere katıldıkları fiili her bir gün için Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen miktar kadar zaruri gider ödemesi yapılacak ve bu kişilerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası da ayrıca Kurum tarafından ödenecektir.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projelerinde Kurslarda kullanılacak eğitim programları MEB tarafından yayımlanan genel eğitim programlar (modül) dikkate alınarak ve bunların minimum süreleri üzerinden (160 fiili günü geçmemek şartı ile) kullanılacaktır. Bununla birlikte özellikle engelliler için hazırlanan özel eğitim programlarında ise toplam süre dikkate alınacaktır. Birden fazla modülün birleştirilmesi, modül minimum süresinin azaltılıp artırılması ile oluşturulmuş ve 4. Seviye meslek modüllerinin minimum süreleri alınarak yapılan modüller onaylı olsalar bile kabul edilmeyecektir. Üniversiteler tarafından da onaylanan programlar kullanılabilecektir.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projelerinde Kurs yapılacak meslek seçilirken öncelikle o ilde işgücü piyasasında talep gören bir meslek olması, engellilerin kurs sonrasında işe yerleşmesi veya gelir elde etmesini sağlayacak olması gereklidir. Komisyon değerlendirmesinde aynı istekli tarafından aynı meslekte birden fazla kurs düzenlenmesi durumunda bunların sonuçlarını görmeden yeni kurs talebini uygun bulmayabilecektir. Bu nedenle başvuru yapılırken sonuçlanan kursların sonuçlarını da başvuru evraklarına eklemekte fayda vardır.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projelerinde ulaşım ücreti talep edilmesi durumunda kursiyer başı günlük 10 TL ödeme üzerinden hesaplama yapılacaktır.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projelerinde Kursun yapılması için gerekli tüketilecek malzemelerin karşılanması için temrin gider olarak talep edilmesi durumunda; kursiyer zaruri gideri toplamının %10’u kadar ödeme fatura karşılığı yapılabilecektir. Bu giderler, kurs konusu mesleğin kursiyerlere öğretilmesi ve uygulama yapılması için gerekli olan ve çoğunlukla tüketime tabi malzemeler içindir.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projelerinde Tanınırlıkla ilgili olarak yüklenici tarafından yerine getirilmek üzere, projenin uygulandığı açık veya kapalı mekânlarda, faaliyet süresince levha, pano, afiş vb. araçlarda ayrıca yazılı ve görsel bütün materyalde Kurumsal İŞKUR logosu ile birlikte “Türkiye İş Kurumu” ibaresine ve “Bu proje, Türkiye İş Kurumu tarafından engelli İPC Fonundan finanse edilmektedir.” ifadesine yer verilecektir.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projelerinde Eğitici, Psikolog ve Tercümanın alanında belge sahibi olan kişilerden seçilmesi ve Kuruma kaydının olmaması halinde kayıt yapılarak projede görevlendirilmesi gereklidir.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projelerinde Yardımcı Personelin Kuruma kaydının olmaması halinde kayıt yapılarak projede görevlendirilmesi gereklidir.

Başvuru süreci

  • Son başvuru tarihi: 10 Haziran 2016
  • Başvuru adresi için bkz. Başvuru Rehberi s.19.
  • İl Müdürlükleri tarafından yapılacak şekil incelemesinde eksikliği olan projelere 30 Haziran 2016 tarihine kadar süre verilerek tamamlaması istenilecektir.
  • Projeler, İl Müdürlüğü tarafından İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun görüşüne sunulur. Kurulun değerlendirmesi proje ile ilgili belgeler arasına eklenir.
  • İl Müdürlüğü, projeleri ön değerlendirmeye tabi tutar ve ardından projeleri ve eklerini yazılı görüşü ile birlikte Komisyona iletilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderir ve başvuru sahibine yazılı olarak bilgi verir.
  • İl Müdürlüklerinden gelen projeler, Teknik Çalışma Grubu tarafından değerlendirilir ve Komisyona sunulmak üzere gerekçeli rapor hazırlanır. Teknik Çalışma Grubu, değerlendirme sırasında ihtiyaç duyması halinde il müdürlüğü, istekli veya ilgili taraflardan ilave bilgi ve belge isteyebilir, projenin uygulanacağı yerde inceleme ve araştırma yapabilir veya yaptırabilir.
  • Komisyon, kendisine ulaşan projeleri değerlendirir.
  • Komisyonca uygun bulunan projelerin sahipleri ile ilgili İl Müdürlükleri arasında sözleşme veya protokol imzalanır. Sözleşme tarihinden itibaren 2 ay içerisinde projelerin başlatılması gerekmektedir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: 444 75 87

İŞKUR Birimleri iletişim bilgileri: http://www.iskur.gov.tr/KurumsalBilgi/iletisim.aspx

 

Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Tel (1): (312) 216 34 88

Tel (2): (312) 216 39 55

Tel (3): (312) 425 62 71 – 238

 

Düzce İŞKUR Müdürlüğü


Telefon(0 380) 523 20 34
Faks(0 380) 523 97 64
E-Postaduzce@iskur.gov.tr
AdresKiremit Ocağı Mah. Kadırga Sok. No:9 DÜZCE