(AB + Sanayi Bakanlığı): Üniversite-Sanayi İşbirliği, Araştırma Altyapılarının Etkinliği ve Sosyal Yenilik Alanında Kapasite Artışı İçin Proje Teklif Çağrısı

04 May

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Destek Enstrümanı 2014-2020 dönemi (Instrument for Pre-Accession Assistance 2014-2020 – IPA II) kapsamında “Rekabetçi Sektörler Programı: Araştırma ve Geliştirme” başlıklı bir proje teklif çağrısı ilan etmiştir. Çağrının amacı, Firmalar, Araştırma Enstitüleri ve Teknoloji Transfer ara yüzleri arasında Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) 3 ve 6 arasında olan Ar-Ge faaliyetleri için Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik (ATGY) çerçevesinde işbirliğini, ağları ve uzmanlaşmayı güçlendirmektir. Proje çağrısı, özel sektör kuruluşlarının doğrudan başvurusuna açık olmayıp İmalat Sanayinin ortak faydasına yönelik proje yürütecek aşağıda (Kimler başvurabilir?) listelenen kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurularına açıktır. Proje başvuruları İngilizce olarak yapılacaktır.

Çağrının özel hedefleri:

 • Mevcut veya geliştirilmekte olan kamu veya özele ait Araştırma Altyapılarının işlevselliğini artırmak
 • Üniversite-Sanayi İşbirliğini geliştirmek
 • Sosyal Yeniliğe ilişkin farkındalığı artırmak, Sosyal Yeniliği destekleyici beceri ve kabiliyetleri güçlendirmek

Destek Programının alt başlıkları:

 • Konu Başlığı 2.1.1: Tematik Yetkinlik Geliştirme Desteği
 • Konu Başlığı 2.1.2: Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik (ATGY) Odaklı İşbirliği ve Ağ Oluşturma Desteği

Elektronik başvurular için son tarihi: 9 Haziran 2017, Cuma (saat: 17.00)

Başvuru dokümanlarının elden teslimi için son tarih: 16 Haziran 2017, Cuma (saat: 17.00)

Duyuru: https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari

Tanımlar

Tanım

Açıklama

Akıllı Uzmanlaşma

Endüstriyel, eğitimsel ve yenilikçi politikaları, -bilgi temelli yatırımlar için- sınırlı sayıda öncelikli alanı bir araya getirerek, güçlü yönler ve karşılaştırmalı avantajlara odaklanan bir yaklaşımdır.

İleri Teknoloji

Yüksek Ar-Ge yoğunluğu olan, katma değerli ve ileri safha teknoloji

Teknoloji Ticarileştirme

Bir fikrin veya yeni/ geliştirilmiş bir ürün-sürecin pazara taşınması ve mali bir değer ortaya çıkarılmasıdır.

Teknoloji Hazırlık Seviyesi

Belirli bir teknolojinin olgunluk seviyesini değerlendirmede kullanılan bir ölçüm sistemidir. Teknoloji hazırlık seviyeleri hakkında bilgiye aşağıda yer alan web sitesinden ulaşabilirsiniz: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf

Teknoloji Transferi

Daha fazla gelişim ve daha ileri seviyede ticarileştirme amacıyla bilimsel bulguların bir kurumdan başka bir kuruma aktarılması sürecidir.

Teknoloji Transferi Aracıları

Fiziki yakınlığı sayesinde, üniversite ve sanayi arasındaki teknoloji transfer süreçlerindeki, farklı boyutları yöneten yapılardır.

Bu belgede Teknoloji Transfer Arayüzleri olarak değinilen yapılar şunlardır:

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)
 • Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO)
 • Üniversitelerde yer alan kuluçka merkezleri
 • Ortak Çalışmaya Dayalı Araştırma Merkezleri

Sosyal Yenilik

Sivil toplumu güçlendirmede farklı unsurların sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak geliştirilen stratejiler, kavramlar, fikirler ve/veya örgütlerdir. Sosyal yenilik, yeniliğin sosyal süreçlerini ve sosyal amaçları olan yenilikleri de kapsar.

ERA

Finansal destekten yararlanan kurum/kuruluş

PTD

Proje Tanımlama Dokümanı

Kimler başvurulabilir?

Aşağıdaki kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilirler. Bir Başvuru Sahibi en fazla bir projesi ile başvuru yapabilir.

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB’ler)*
 • Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO’lar)*
 • Üniversiteler
 • Araştırma Merkezleri ve Enstitüleri (Özel şirket/birim araştırma merkezleri hariç olmak üzere)
 • Yukarıda listelenen kurumlara bağlı Dernek, Vakıf ve Birlikler

  * Yetkili organlarının, projenin nihai ödemesinden sonraki en az 5 yıl boyunca proje faaliyetlerinden elde edilen kârı dağıtmayacaklarına dair yazılı ve yasal olarak bağlayıcı karar almaları şartıyla TGB yönetici şirketleri ve TTO’lar uygun başvuru sahipleridir.

  Ortaklık: Başvuru Sahipleri bir veya daha fazla sayıda ortakla birlikte başvuru yapmalıdır. Ortaklar, başvuru sahibinden de istenen tüm şartları karşılamalıdır.

  Aşağıdaki kurum ve kuruluşlar hazırlanacak projelerde ortak olarak yer alabilirler. Bir Başvuru Sahibi, en fazla 1 bir başka projede daha ortak olarak yer alabilir. Bir ortak, en fazla 2 projede ortak olarak yer alabilir.

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB’ler)
 • Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO’lar)
 • Üniversiteler
 • Araştırma Merkezleri ve Enstitüleri (Özel şirket/birim araştırma merkezleri hariç olmak üzere)
 • TGB’ler, TTO’lar, Üniversiteler ile Araştırma Merkezleri ve Enstitülerine bağlı Dernek, Vakıf ve Birlikler
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • İhracat Birlikleri
 • Ticaret ve/veya Sanayi Odaları
 • Ticaret Borsaları
 • Kalkınma Ajansları
 • Dernekler ve Vakıflar

Projelerden beklenen Sonuç Göstergeleri, Çıktı Göstergeleri, Temalar ve Faaliyet Türleri

Konu Başlıkları

Sonuç Göstergeleri

Çıktı Göstergeleri

Temalar

Faaliyet Türleri

Konu Başlığı 2.1.1: Tematik Yetkinlik Geliştirme Desteği

Bu konu başlığı altında projeler, tematik odak alanında/alanlarında Akıllı Uzmanlaşmayı hedeflemelidir. Bu kapsamda projelerden aşağıdakileri sağlaması beklenmektedir

 • Üniversitelerin ve diğer araştırma enstitülerinin potansiyellerinin; Teknoloji Transfer Arayüzleri ve sanayi ile işbirliği içerisinde daha iyi değerlendirilmesi
 • Özellikle bölgenin sanayi potansiyelini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak , belirli tematik alanlarda yetkinlik geliştirmelerini sağlayacak altyapılar ve ağlar geliştirmesi
 • Konu başlığı 2.1.1 altında uygulanan projeler, S.1, S.2, S.4 ,S.5 ve S.6’dan birine veya birden fazlasına doğrudan katkı sağlamalıdır.
 • Bu konu başlığı altında yer alan projeler, Tedarik ve Teknik Destek bileşenlerinden oluşabilir.

Sonuç göstergeleri projenin ilk çıktılarıdır1; dolaylı bir özellik arz ederler ve proje süresi sonunda veya projenin tamamlanmasından kısa bir zaman sonra gerçekleştirilmiş olmaları gerekir. Bu Çağrı kapsamında sunulan projeler, Program çerçevesinde Eylem 2 için oluşturulan bir veya daha fazla sonuç göstergesine (S) doğrudan katkı yapmalıdır:

 • S.1 Alınan ulusal patent sayısı
 • S.2 Uluslararası ve bölgesel onaylanmış patent sayısı [Patent İşbirliği Anlaşması (PCT)+ Avrupa
 • Patent Sözleşmesi (EPC)]
 • S.3 Eko-yenilikçi ürünler dâhil olmak üzere, başarılı bir şekilde ticarileştirilen ürün sayısı
 • S.4 Kurulan yenilikçi işletme sayısı
 • S.5 Desteklenen kuruluş/işletmede yaratılan araştırma işi sayısı
 • S.6 Sermaye finansmanı araçlarından faydalanan yenilikçi girişimci/KOBİ sayısı

Çıktı Göstergeleri, projenin, proje ürünleri veya çıktılarının doğrudan kazanımlarıdır. Çıktılar proje süresi boyunca ve/veya proje bittikten sonra elde edilmelidir. Bu Çağrı kapsamında sunulan projeler, Program çerçevesinde Faaliyet 2.1 için oluşturulan bir veya daha fazla çıktı göstergesine katkı sağlamalıdır:

 • Ç.1 Yeni ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi için başlatılan araştırma ortaklığı sayısı
 • Ç.2 Geliştirilen ve prototipi üretilen yeni ve yenilikçi ürün sayısı
 • Ç.3 Ulusal patent başvurusu sayısı
 • Ç.4 Türkiye’den yapılan bölgesel ve uluslararası patent başvurusu sayısı [Patent İşbirliği Anlaşması
 • (PCT) ve Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC)]
 • Ç.5 Ar-Ge projelerinde çalışan kadın araştırmacı (mühendis, teknisyen vb.) sayısı

Temalar, bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında finanse edilen projeler için tematik kavramlardır. Bir proje mutlaka bu Çağrı için belirlenen aşağıdaki temalardan en az biriyle ilgili olmalıdır:

Konu başlığı 2.1.1 Tematik Yetkinlik Geliştirme Desteği altındaki temalar:

 • 1. Belirli tematik alanlarda yetkin ATGY merkezleri
 • 2. Belirli tematik alanlarda test ve analiz merkezleri

Konu başlığı 2.1.2 ATGY Odaklı İşbirliği ve Ağ Oluşturma Desteği altındaki temalar:

 • 1. ATGY odaklı stratejik ve kurumsal kamu özel işbirlikleri ve ağlar.
 • 2. Ulusal ve uluslararası fonları hedefleyen proje geliştirme platformları (özellikle H2020, COSME, Eureka, Eurostar gibi AB fonları)
 • 3. Belirli ileri teknolojiye/teknolojilere odaklı ağlar ve işbirlikleri

Projeler aşağıda listelenen faaliyetlerden bir veya daha fazlasından oluşabilir. Faaliyet listesi tahmini olup yukarıda tanımlanan temalar için geçerlidir. Bu faaliyet türlerinin verilmesindeki amaç, başvuru sahiplerine rehberlik etmek ve başvuru sahiplerini yönlendirmektir. Proje faaliyetlerinin tümünün hedef grubun ortak yararına hizmet etmesi gerekmektedir.

 • Belirli tematik alanlarda; Ar-Ge yetkinliği sağlamak amacıyla; tesisler oluşturulması veya işler hale getirilmesi ya da mevcut merkezlerin kalite ve yetkinliklerinin arttırılması
 • Yeni fikirler ve teknolojiler üretilmesi için laboratuvar alanları oluşturulması/geliştirilmesi ve bu laboratuvarların, tematik alanlar özelinde kavram doğrulama aşaması testleri için bir platform olarak hizmet sağlaması
 • Sinerji oluşturmak, bilgi paylaşımını ve işbirliğine dayalı iş ilişkilerini en uygun hale getirmek ve belirli alanlarda teknoloji ve araştırma kümeleri oluşturmak veya bunları güçlendirmek için ATGY sisteminde paydaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturulması
 • Sosyal yönü olan yenilikçi ürünler de dahil olmak üzere ürün prototipleri üretilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerini destekleyecek hizmetler
 • Üniversite ve sanayinin ortak araştırma çalışmaları için mekanizmalar oluşturulması
 • Belirli tematik alanlarda uluslararası teknoloji transfer ekosistem oyuncuları/paydaşlarının uluslararası ağ oluşturma faaliyetleri
 • Belirli tematik alanda/alanlarda Avrupa’daki Ar-Ge kurumları ve merkezleriyle ortaklıklar oluşturmak için hazırlık çalışmaları ve stratejileri
 • Tematik alan özelinde işbirliği yapma potansiyelini destekleyecek, büyük şirketler ve başlangıç şirketlerini bağlantılı hale getirecek mekanizmalar kurulması
 • Sosyal yeniliğe yönelik çalışmalar, -uygulanabildiği yerde- ürünlerinin/hizmetlerinin toplumsal etkisini artırabilecek büyük ölçekli işletmeler ve yenilikçi araçlarla hizmetlerinin toplumsal etkisini
 • artırabilecek kamu kurumlarını da (yerel yönetimler dâhil) hedefleyen faaliyetler
 • Prototiplemesi yapılmış ürünlerin test ve sertifika hizmetlerine yönelik hazırlık çalışmaları
 • Sektörde ihtisaslaşma, ihtisas alanı, hizmet sunum kılavuz ve rehberlerine odaklanmış pazar araştırmaları, ihtiyaç analizleri, tanı çalışmaları, anket, analitik çalışmalar, sektör analizleri haritalandırma ve kıyaslama faaliyetleri
 • Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirebilecek hukuki iyileştirmeler (sadeleştirme dahil) için politika teklifleri geliştirme çalışmaları
 • Hizmet sunum kılavuz ve rehberlerinin hazırlanması
 • Ar-Ge merkezlerinin yönetimleri, Ar-Ge personeli, araştırmacıları ve iş geliştirme yöneticileri ve ayrıca girişimciler ve KOBİ’ler için eğitim ve diğer türlerde kapasite geliştirme faaliyetleri
 • Tematik alanlarda veri tabanı/bilgi sistemleri geliştirilmesi, mevcut sistem/ağlara üyelik
 • Farkındalık artırma, tanıtım ve görünürlük faaliyetleri
 • Ulusal ve uluslararası seviyede olabilecek şekilde; üniversiteler, teknoloji transfer arayüzleri ve özel sektör arasında ATGY odaklı stratejik ve kurumsal işbirlikleri, ortaklıklar ve ağ oluşturma faaliyetleri
 • Ulusal ve uluslararası fonlar (özellikle H2020, COSME, Eureka, Eurostar gibi AB fonları) tarafından desteklenen projelerin uygulanması kapsamında ilgili aktörlerin kapasitelerini artırmak için bu aktörler arasında uzun dönemli stratejik ve kurumsal ortaklıklar oluşturulması
 • Belirli ileri teknoloji/teknolojilere odaklı ağlar ve işbirlikleri
 • Ortaklıklar için marka geliştirme ve ortaklıkların kabiliyetlerinin/kapasitelerinin pazarlanması da dahil olmak üzere, uluslararasılaşma için strateji geliştirilmesi

Konu Başlığı 2.1.2: ATGY Odaklı İşbirliği ve Ağ Oluşturma Desteği

Bu konu başlığı, akademi, sanayi ve teknoloji arayüzleri arasında uzun dönemli stratejik ortaklıklar başlatmayı (veya mevcut olanları geliştirmeyi) ve bunları bölgesel, ulusal, uluslararası ağlara entegre etmeyi amaçlamaktadır.

 • Ortaklıkların proje süresiyle sınırlı olmaması, tersine, uzun dönemde ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak büyük ölçekli Ar-Ge ürünleri ortaya çıkaracak yarı kurumsal işbirliklerine dönüşmesi beklenmektedir.
 • Konu başlığı 2.1.2 altında uygulanacak projeler, stratejiler, faaliyetler, roller ve sorumluluklar da dahil olmak üzere belirli bir alanda yenilikçi aktörler arasında ATGY odaklı proje ortaklıklarını doğrudan desteklemeli ve bu proje teklif çağrısı için oluşturulan Sonuç Göstergelerinin en az birisine katkı sağlamalıdır: S.1, S.2, S.3, S.4 ,S.5 ve S.6.
 • Bu konu başlığı altında yer alan projeler sadece teknik destek bileşeninden oluşabilir.

Proje süresi: Azami 36 ay

Proje uygulama yeri ve öncelikli odak bölgeler: Projeler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herhangi bir yerde uygulanabilir. Bununla birlikte RYSOP, Faaliyet 2.1 için yüksek ve orta-yüksek gelirli bölgelere öncelik vermektedir. Dolayısıyla değerlendirme sırasında öncelik şu bölgelere verilecektir: TR10 (İstanbul), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik), TR51 (Ankara), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR31 (İzmir), TR61 (Antalya, Isparta, Burdur), TR32 (Aydın, Denizli, Muğla), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR22 (Balıkesir, Çanakkale), TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak), TR62 (Adana, Mersin), TR52 (Konya, Karaman), TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir).

Destekleme

Gösterge Bütçe

€ 17,3 milyon

Proje başına destek tutarı üst limiti

Konu Başlığı 2.1.1: Tematik Yetkinlik Geliştirme Desteği: Azami € 5 milyon (asgari € 1 milyon)

Konu Başlığı 2.1.2: ATGY Odaklı İşbirliği ve Ağ Oluşturma Desteği: Azami € 3 milyon (asgari € 1 milyon)

Destekleme oranı

Azami %100

 

 • Gösterge bütçe: € 60 milyon
 • Destek Tutarı: Azami € 10 milyon (asgari € 2 milyon)
 • Destekleme oranı: Azami %100

Desteklenen harcamalar

Kapsam

Desteklenen harcama kalemleri

Tedarik Bileşeni

Tedarik bileşeni, önerilen proje için gerekli makine ve ekipmanların tedariki, imalatı, teslimatı, boşaltılması, kurulumu, işletmeye alınması, bakımı ve satış sonrası hizmetlerini kapsar.

Aşağıda listelenen gider kalemlerine dair kurulum maliyetleri de uygun maliyet olup, kullanıcılar için eğitim ile hırsızlık ve suça engel olmak için güvenlik ve hırsızlık önleme sistemlerinin oluşturulmasını da içerir.

 • Bilgisayar ekipmanları ve endüstriyel ve ticari araç-gereçler de dahil makine – ekipman
 • Uzmanlaşmış araçlar
 • Bilgisayar yazılım ve lisansları
 • Bilgi/veri tabanlarına üyelik
 • Ofis mobilyası hariç mobilya ve demirbaş

Teknik Destek Bileşeni

Teknik Destek Bileşeni, inceleme/araştırma ve teknik yardım faaliyetlerinden oluşmaktadır. Teknik destek bileşeni genellikle dış bilgiden faydalanmak için başlatılır. Aşağıda örnek Teknik Destek giderleri yer almakta olup Teknik Destek giderleri aşağıdakilerle sınırlı değildir:

 • Danışmanlık hizmetleri (yönetimsel yetkinlikler de dahil olmak üzere)
 • Mentörlük ve eğitim
 • Analitik çalışmalar ve analizler (örneğin, karşılaştırma, araştırma çalışmaları, Pazar analizi, değer zinciri analizi, haritalandırma vb.)
 • İhtiyaç analizi çalışmaları ve raporları
 • Yazılım geliştirme

Aşağıdaki giderler uygun maliyet olarak kabul edilebilir:

 • Kilit uzman ve kilit olmayan uzmanların maliyetleri (başvuru sahibi ve ortakların personeli uzman olarak değerlendirilmez, söz konusu kişilere ödeme yapılmaz)
 • Arızi Harcamalar: Eğitim kursları organizasyonu (yer, lojistik ve eğitim malzemeleri), çalışma ziyaretleri organizasyonu, firmadan firmaya (B2B) toplantılar, çeviri, yurt içi ve dışı fuarlara katılım, ağ oluşturma faaliyetleri, pazarlama, tanıtım etkinliklerine katılım veya bunların organizasyonu, ulusal ve uluslararası yarışmalar, kapasite geliştirme faaliyetleri vb.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Başvuru yapmak isteyenlerin proje hazırlamaya başlamadan önce Başvuru Rehberi, PRAG dokümanı ve Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı (RYSOP) dokümanını incelemeleri tavsiye edilmektedir.

   

 • Bu çağrı kapsamında sunulacak projeler, kavram doğrulama aşamasından (THS 3) ilgili ortamda teknolojinin ispatına (THS 6) geçecek Ar-Ge faaliyetlerini desteklemelidir. Daha yüksek THS’ye yönelik proje başvuruları Faaliyet 2.2. kapsamına girmektedir. Ar-Ge projelerinin geçişken yapısı nedeniyle, 6’dan daha yüksek THS’ye yönelik faaliyetler içeren başvurular da proje kapsamında sağlanacak hizmetlerin, hedef grupların, faaliyetlerin ve çıktıların ağırlıklı olarak THS 3 ve 6 arasında olması durumunda- geçerli olacaktır.
 • Proje başvuruları İngilizce olarak yapılacaktır.
 • Olgunluk ve Hazırlık Durumu: Tüm projelerin 2019 ilk çeyreğine kadar uygulama (sözleşmenin imzası) için hazır hale getirilmesi beklenmektedir. Başvuru sahibi ve ortaklar, alınacak tüm ekipman ve makinelerin yerleştirileceği, hazır halde bulunan altyapı ve tesisleri olduğunu göstermelidirler. Tesisler için, iskan belgesinin bir örneği sunulmalıdır. Ayrıca, tüm başvuru sahipleri ve ortakların, projeleri yönetmek için teknik, ve idari kapasiteleri olduğunu ve ayrıca projenin ekonomik yönden cazip olduğunu göstermeleri gerekmektedir.
 • Süreklilik ve Sürdürülebilirlik: Projeler, proje amacı paralelinde fonksiyonlarını, proje uygulama sürecinin tamamlanması sonrasında en az 5 sene sürdürmelidir. Başvuru sahibinin, Başvuru Formlarında ve bu rehberin Ek-G “İş Modeli” kapsamında sürdürülebilirlik planlarına dair bilgi vermesi beklenmektedir. Proje tedarik bileşeni kapsamında alınan mal ve ekipmanların azami 5 yıl boyunca, yapılarında veya uygulama koşullarında ve amaçlarında önemli bir değişiklik olmaksızın işler halde tutulması ve böylece proje uygulama sürecinin tamamlanması sonrasında başlangıçtaki hedeflerini yerine getirmesi gerekmektedir. Proje kapsamında sağlanan fonlarla satın alınan ekipman ERA’da kalmalıdır. Projenin yapısı, söz konusu ekipmanların nihai kullanıcı/kullanıcıların mülkiyetinde olmasını veya nihai kullanıcıya transferini gerektiriyorsa, bu durum başvuruda açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Gelir Getirme: Proje kapsamında, gelir getirme durumu; yararlanıcı, ortak veya hedef grup (uygun sektörlerinden birinde faaliyet gösteren KOBİ) seviyesinde ortaya çıkabilir. Projeler için kar amacı gütmeme kuralı uygulanır ve bu nedenle ERA, diğer ekonomik faaliyetlerinin çapraz sübvansiyonunu önlemek için ayrı bir hesap tutmalıdır. Projedeki ekonomik faaliyetlerden sağlanan herhangi bir gelir, projenin tamamlanması sonrasındaki 5 yıl içerisindeki proje faaliyetlerine yeniden yatırılmalıdır.
 •  

  Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 • Bilgi talepleri için son tarih: 02.06.2017
 • Bilgi taleplerine verilen cevapların yayınlanması için son tarih: 05.06.2017
 • Elektronik Başvurular için son tarih: 09.06.2017
 • Başvuru evraklarının Bakanlığa teslimi için son tarih: 16.06.2017
 • Kısa listeye kalan başvuru sahiplerine niyet mektubu gönderilmesi: Eylül 2017
 • Ek doğrulamaların tamamlanması: Ekim 2017
 • Seçilme/reddedilme bildirimi ve Protokol imzalanması: Kasım 2017
 • PTD’nın olgunlaştırılması ve nihai hale getirilmesi ile Operasyonel Anlaşmanın imzalanması: 2018 1. Çeyrek

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: Bilgi talepleri 02.06.2017, saat: 17.00’ye kadar rspinfo@sanayi.gov.tr adresine iletilebilir. Bilgi taleplerinde proje teklif çağrısı başlığının (FAALİYET 2.1 Araştırma ve Geliştirme) ve kodunun (CISOP.2.1/01) belirtilmesi gerekmektedir. Sorulara birebir cevaplar verilmeyecek olup Başvuru sahiplerine karşı eşit yaklaşım ilkesine sadık kalmak amacıyla, sorular ve cevapları her hafta düzenli olarak gruplanarak, en geç 05.06.2017 tarihine kadar Rekabetçi Sektörler internet sitesinde haftalık olarak düzenli bir şekilde yayınlanacaktır.